Vedtægter for RSH

§ 1.

Klubnavn: Rideklub Stald Hesselbjerg, forkortet RSH Hjemsted: Bøllundvej 36, 7330 Brande
Kommune: Vejle
Stiftelsesdato: 16/2 2021

§ 2.

Formål:

Klubbens formål er er at fremme interessen for ridesporten samt være et samlingspunkt for Give, Thyregod og omegns børn og unge.

Vi ønsker at forene ride undervisning og hestevelfærd på højt fagligt niveau både til nybegyndere og øvede ryttere. Samtidig vil vi skabe et netværk af både ryttere og pårørende som kan viderefører allerede eksisterende ride-faglige og sociale traditioner på stedet.

Derudover vil vi styrke deltagelsen i stævner ved at ligestille os med naboklubber via vores medlemskab ved Dansk Rideforbund.


§ 3.

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4.

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.


§ 4 A.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.


§ 5.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden , eller på

anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.


§ 6 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På general-

forsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds

Disciplinærudvalg inden 4 uger.


§ 6 C.

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved

Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


§ 7.

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen

kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Som endnu en del af RSH’s love skulle der bestemmes et kontingent

Priserne på kontingenterne er fastlagt efter afstemning af priser hos rideklubberne i Give, Grindsted, Brande og Billund.


§ 8.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 junior repræsentanter samt 1 junior suppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 junior repræsentant samt junior suppleanter, første gang efter lodtrækning.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.


§ 9.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport fra udvalgene:

       A: Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport

       B: Sports Udvalg
       C. Juniorudvalg

4. Eventuelt


Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 10.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Der bør ikke meddeles eneprokura.


§ 11.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.


Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning.

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9. Valg af junior repræsentant og junior suppleant.

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C.


Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12.

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for

nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 15.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 11-13.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.


AFSTEMNINGSFORMER

Akklamation: Forsamlingen tilkendegiver ved at række hånden op, at man tilslutter sig det stillede forslag. Ved personvalg:

Skriftlig Afstemning:

Anvendes, hvis man vil undgå påvirkning af mødedeltagerne under afstemningen. Bør anvendes ved personvalg. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot nogle få forlanger det, visse steder kun en.
Blanke stemmesedler tæller ved denne afstemning som afgivne, når det drejer sig om at afgøre, om et tilstrækkeligt antal medlemmer har stemt. Med hensyn til afstemningsresultatet tæller kun de stemmer med som, er afgivet enten for eller imod.